خدمات ما

– انجام ارزیابی و ارائه مشاوره آکچوئری

– ارائه نرم افزارهای لازم برای انجام محاسبات آکچوئری

– ارائه طرح های پژوهشی

– طراحی محصولات بیمه‌های عمر و مستمری