درباره ما

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت

 

مدیر عامل

دکتر امین حسنزاده

تحصیلات: فوق دکترای آکچوئری

محل کار: عضو هیئت علمی گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی: Ako.hassanzadeh@gmail.com

                                    تلفن تماس: 29902918-021


رئیس هیئت مدیره

محمد مهدی امانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد آکچوئری

پست الکترونیکی: Amani.mm@gmail.com


نایب رئیس هیئت مدیره

ریحانه جناتی کاشانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد آکچوئری

پست الکترونیکی: R.jannati.k@gmail.com


 

معرفی کارشناس شرکت

 

دیبا دارائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد آکچوئری

پست الکترونیکی: Dibadaraei@yahoo.com

تلفن تماس: 22419430-021