ارزیابی آکچوئری صندوق‌های رفاهی بانک‌ها

این مرکز هر ساله به ارزیابی آکچوئری صندوق‌های رفاهی بانک های کشور از جمله بانک سپه، ملت، مسکن و رفاه کارگران می پردازد.
ارزیابی آکچوئری بانک‌های تجارت و توسعه صادرات نیز در روزمه این مرکز موجودند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پروژه‌ها مراجعه فرمایید.