موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

عقد قرارداد با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 96 از طریق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.